Quyết định thành lập các tiểu ban 50 năm thành lập Trường