Danh sách thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra, Đợt 3 - NH 2023-2024

Danh sách thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra, Đợt 3 - NH 2023-2024.

Danh sách Sinh viên đã nộp lệ phí thi đến ngày 15/01/2024.

Sinh viên xem ở file đính kèm.

File đính kèm
Tập tin: Danh sách thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra, Đợt 3 - NH 2023-2024
Tập tin: Danh sách Sinh viên đã nộp lệ phí thi đến ngày 15/01/2024