Kết quả kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra - Tháng 9/2023

Sinh viên xem Kết quả kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra tại file đính kèm.

File đính kèm
Tập tin: Kết quả kiểm tra TACĐR_T9.2023