Tỷ số bóng đá livescore - Tỷ số trực tiếp nhanh nhất

Phòng Đào tạo

Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

1.1. Chức năng: Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng về công tác tuyển sinh, tổ chức quản lý đào tạo (xây dựng, điều tiết và quản lý các hoạt động giảng dạy, học tập) và công tác sinh viên.

1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1.2.1. Công tác tuyển sinh, tổ chức quản lý đào tạo

a.    Nghiên cứu, đề xuất phương hướng phát triển về ngành nghề đào tạo, các hệ đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo của Trường;

b.    Nghiên cứu, đề xuất về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập;

c.    Tổ chức thực hiện Quy chế đào tạo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và quy định của Trường. Giúp Hiệu trưởng soạn thảo và ban hành các quy định về quản lý công tác đào tạo;

d.    Triển khai công tác tuyển sinh hệ chính quy, cụ thể:

-       Lập phương án, xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí tư vấn, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thi (hoặc xét tuyển), tổng hợp báo cáo kết quả tuyển sinh hằng năm, dài hạn theo đúng quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

-       Xây dựng, phát triển mối quan hệ với các đối tác, phát triển thị trường đào tạo.

-       Nghiên cứu, phân tích đánh giá hiệu quả, thiết kế nội dung và đề xuất áp dụng các phương thức, công cụ truyền thông, quảng bá tuyển sinh.

-       Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí, đề xuất phương án huy động nhân sự, phân công nhiệm vụ và tổ chức thực hiện công tác truyền thông, quảng bá tuyển sinh hằng năm.

-       Quản lý vận hành và kiểm soát nội dung các công cụ truyền thông, quảng bá tuyển sinh của nhà trường.

-       Thực hiện các công tác bảo lưu kết quả tuyển sinh, bảo lưu khác, đề xuất xét chuyển ngành, chuyển trường, du học.

e.    Lập kế hoạch, tổ chức theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập hàng năm cho hệ chính qui, gồm:

-       Xây dựng và triển khai giao kế hoạch làm việc giảng viên hằng năm;

-       Thống kê và xác nhận giờ giảng thực tế, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thanh toán giờ giảng hằng năm.

f.     Tổ chức điều hành công tác giảng dạy và học tập, bao gồm:

-       Tổ chức cho sinh viên đăng ký môn học;

-       Lập thời khoá biểu và lịch thi kết thúc môn học;

-       Bố trí phòng học cho giảng dạy - học tập và cho những nhu cầu khác;

-       Hỗ trợ các khoa trong việc điều động giảng dạy và thỉnh giảng của cán bộ giảng dạy; hướng dẫn lập và đề xuất duyệt kế hoạch thực tập, tham quan, dã ngoại của sinh viên;

-       Theo dõi và kiểm tra việc kết thúc năm học, lên lớp, tạm dừng học, thôi học và giao, nhận báo cáo tốt nghiệp của sinh viên;

-       Tổng hợp đánh giá kết quả đào tạo từng kỳ;

-       Tổ chức công tác xét tốt nghiệp hệ chính qui;

-       Quản lý có hiệu quả phần mềm quản lý đào tạo.

g.    Tập hợp, thống kê, xử lý và lưu trữ các thông tin về học vụ; chuẩn bị số liệu, tài liệu liên quan công tác đào tạo của các đơn vị để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra; đánh giá, khen thưởng kỷ luật của Trường;

h.    Quản lý và cấp phát các văn bằng tốt nghiệp và chứng chỉ… theo quy định hiện hành;

i.      Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính soạn thảo các Quyết định của Hiệu trưởng về việc thành lập các hội đồng liên quan đến công tác đào tạo (Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng xét tốt nghiệp của Trường);

j.      Chuẩn bị nội dung, dự trù kinh phí và tổ chức các hoạt động liên quan công tác Lễ khai giảng năm học và Lễ tốt nghiệp cho hệ chính qui;

k.    Lập dự trù kinh phí và đề xuất việc sử dụng kinh phí trong công tác tuyển sinh;

1.2.2. Công tác sinh viên

a.    Thực hiện công tác tổ chức hành chính trong sinh viên: Tiếp nhận sinh viên nhập học; quản lý hồ sơ SV, tổ chức xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu hồ sơ điện tử;

b.    Tham mưu cho Hiệu trưởng đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên chính quy từng học kỳ, năm học, khóa học;

c.    Tổ chức thực hiện chế độ, chính sách miễn, giảm học phí; công tác khen thưởng và kỷ luật trong sinh viên;

d.    Phối hợp với các khoa và phụ huynh sinh viên để tổ chức giáo dục, hỗ trợ sinh viên thực hiện tốt nội quy, quy định của Trường;

e.    Phối hợp với đơn vị, tổ chức đảm bảo các điều kiện công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, tệ nạn xã hội trong sinh viên; tổ chức các buổi đối thoại định kỳ giữa Hiệu trưởng với sinh viên;

f.     Tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu khoá, đầu năm và cuối khoá học cho sinh viên chính quy;

g.    Tổ chức quản lý sinh viên nội trú và sinh viên ngoại trú theo quy chế hiện hành;

h.    Phối hợp tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động giáo dục thể chất, rèn luyện kỹ năng trong Trường;

i.      Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học theo quy định của Nhà nước và của Trường;

j.      Tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá công tác sinh viên hằng năm theo Quy chế của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;

k.    Thường trực Hội đồng Cố vấn học tập;