Tỷ số bóng đá livescore - Tỷ số trực tiếp nhanh nhất

Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Chức năng, nhiệm vụ

1.1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện về công tác thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng của Trường.

1.2. Nhiệm vụ

a. Công tác thanh tra

a1. Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm;

a2. Kiểm tra, giám sát quá trình lên lớp, thực hiện tiến độ giảng dạy của giảng viên, thực hiện giờ hành chính của cán bộ viên chức Nhà trường;

a3. Kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức đào tạo các hệ trong Trường;

a4. Kiểm tra, giám sát công tác văn thư lưu trữ công văn đi, công văn đến, biên bản họp, lưu trữ tài liệu... của các đơn vị;

a5. Kiểm tra, giám sát công tác sinh hoạt của khoa và bộ môn thông qua sổ họp ghi biên bản có liên quan;

a6. Tham mưu công tác thanh tra theo các quyết định của Trường.

b. Công tác khảo thí

b1. Xây dựng kế hoạch hằng năm các hoạt động về công tác khảo thí;

b2. Tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, văn bản pháp quy của các Bộ, Ngành về công tác khảo thí;

b3. Xây dựng kế hoạch định kỳ, kiểm tra, đánh giá thực trạng, tìm ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thi, kiểm tra, đánh giá;

b4. Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các quy định cụ thể về kiểm tra, thi kết thúc môn học, quản lý điểm thi đối với tất cả các bậc học và triển khai thực hiện;

 b5. Phối hợp với các đơn vị tổ chức xây dựng, quản lý ngân hàng câu hỏi/đề thi hình thức tự luận, vấn đáp, trắc nghiệm và thực hành;

b6. Xây dựng kế hoạch thi kết thúc môn học cho các môn học được tổ chức đào tạo chính quy trong Trường;

b7. Xây dựng kế hoạch bố trí phòng thi, kế hoạch chấm thi, phân công cán bộ coi thi, giám sát thi kết thúc môn học các bậc học;

b8. Tổ chức thi, chấm thi, chấm phúc khảo bài thi, nhập điểm và bàn giao điểm thi kết thúc môn học theo đúng quy chế của Bộ và quy định của Trường;

b9. Tổ hợp, chọn đề thi, sao in, vào túi đề thi cho tất cả các môn học trong Trường;

b10. Tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác khảo thí;

b11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao và báo cáo các công việc có liên quan với cấp trên theo yêu cầu.

c. Công tác đảm bảo chất lượng

c1. Tổ chức triển khai thực hiện chủ chương, chính sách, các văn bản pháp quy về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của Bộ, Ngành;

c2. Xây dựng kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, là thành viên thường trực các Hội đồng có liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng của Trường;

c3. Tổ chức đánh giá chất lượng đào tạo hằng năm, đăng ký kiểm định chất lượng định kỳ theo quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Hỗ trợ và hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác tự đánh giá;

c4. Giúp việc cho Hội đồng tự đánh giá của Trường, là đầu mối tham mưu chỉ đạo tích lũy các tài liệu, minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá, tổng hợp hồ sơ có liên quan và lưu trữ các tài liệu tự đánh giá;

c5. Tổ chức các hoạt động để nâng cao chất lượng đào tạo: khảo sát, lấy ý kiến sinh viên, doanh nghiệp, đánh giá giảng viên…; căn cứ kết quả đánh giá, khảo sát lập kế hoạch cải tiến chất lượng;

c6. Thực hiện 3 công khai, công bố chuẩn đầu ra trên website của Trường, và trên các phương tiện thông tin khác theo yêu cầu của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Công Thương.

c7. Tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đảm bảo chất lượng đào tạo;

c8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.